Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Veel gestelde vragen voor inwoners Bunnik en Wijk bij Duurstede m.b.t. sluiting huisartsenpost Houten per 1 juli 2019

Wat is er aan de hand?

Met ingang van 1 juli 2019 zal de spoedpost huisartsen (huisartsenpost) Houten haar deuren sluiten. Voor een spoedconsult bij de huisarts in de avond, het weekend of tijdens feestdagen kunnen patiënten terecht op de spoedpost huisartsen Zeist, gevestigd in het Diakonessenhuis Zeist aan de Professor Lorentzlaan 76.

In de nachten (23.00-08.00 uur) is de locatie in Zeist gesloten, maar ook dan zijn wij telefonisch bereikbaar (088 130 96 10)en zijn spoedconsulten op afspraak. 

Waarom is deze maatregel genomen?

Zorginstellingen hebben landelijk te maken met een groot tekort aan geschoold personeel. Zo is er ook een groot tekort aan triagisten (de assistenten die op de spoedpost huisartsen telefonisch de urgentie van de zorgvraag en bijbehorende vervolgactie bepalen). Om de veiligheid en kwaliteit van zorg op de post te waarborgen is het belangrijk dat er altijd minimaal één ervaren triagist op de post werkzaam is. In geval van nood kan deze triagist de huisarts ondersteunen bij bijvoorbeeld een plotseling hartfalen of andere levensbedreigende situaties. Zeker op de spoedpost in Houten is dit van belang, aangezien hier geen spoedeisende hulp van een ziekenhuis direct paraat is om hulp te verlenen.

Met het huidige personeelstekort kan Primair de aanwezigheid van geschoold personeel op de post Houten niet langer garanderen. Dit betekent dat er geen assistentes aanwezig zijn om patiënten te ontvangen, toezicht te houden op de wachtkamer, hulp te bieden bij calamiteiten op de post en ondersteuning aan huisartsen te bieden bij consulten. Daarmee komt de veiligheid en kwaliteit van zorg op de post in het geding en kunnen hier geen consulten meer plaatsvinden.

Door de consulten vanuit Houten naar Zeist te verplaatsen ontstaat ruimte in het rooster en kan de zorg voor patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben op deze andere locatie worden gewaarborgd.

Waarom gaan patiënten uit Houten naar de spoedpost in Nieuwegein en patiënten uit Wijk bij Duurstede en Bunnik naar Zeist?

De locatie waarop buiten kantoortijden huisartsenspoedzorg (ANW-zorg) wordt verleend wordt door de huisartsen bepaald. Huisartsen uit Bunnik/Wijk bij Duurstede werken al langere tijd samen met huisartsen in de regio Zeist m.b.t. zorg aan chronische patiënten. Nu de post in Houten sluit hebben de huisartsen uit Bunnik/Wijk bij Duurstede ervoor gekozen om de ANW-zorg ook samen met de huisartsen uit de regio Zeist te organiseren. De huisartsen uit Houten kiezen voor samenwerking met de huisartsen in de regio Nieuwegein.

Voor patiënten uit Wijk bij Duurstede en Bunnik is de gemiddelde reistijd naar Zeist korter dan naar Nieuwegein. 

Hoeveel patiënten maakten gemiddeld gebruik van de spoedpost huisartsen Houten?

Op de spoedpost huisartsen in Houten vonden gemiddeld 750 consulten per maand plaats (inwoners gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede). Hiervan moet 18% binnen één uur door een huisarts worden gezien (U2 urgentie). De gemiddelde reistijd vanuit Bunnik en Wijk bij Duurstede naar Zeist valt binnen de richtlijn van 30 minuten. 

Waren er geen alternatieve oplossingen waar inwoners geen last van zouden hebben?

We begrijpen dat het vervelend is voor (met name) patiënten uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Werkhoven dat zij nu enkele minuten langer moeten reizen wanneer zij buiten kantooruren met spoed een huisarts nodig hebben. Het streven is altijd geweest om de huisartsenspoedzorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. We hebben daarom lang geprobeerd om de post in Houten open te houden, maar onder de huidige omstandigheden is dit niet langer haalbaar. Naast de personele bezetting speelt ook onze maatschappelijke opdracht om zinnige en zuinige zorg te leveren een rol. Het aantal inwoners in het werkgebied van de post Houten is relatief klein. Met drie huisartsenposten in de omgeving, die allen ruim binnen de reistijd van 30 minuten liggen, kunnen wij het openhouden van de post Houten niet langer verantwoorden.    

Het bezettingsprobleem zelf is niet iets van de laatste tijd, dit speelt al jaren. En wij zijn al jaren bezig met oplossingen. Zo hebben we inmiddels een pool van 40 medisch studenten opgeleid die ondersteunen bij de triage en zoeken we actief naar gediplomeerde zij-instromers. Daarnaast maken we gebruik van onze schaalgrootte door de binnenkomende telefonische zorgvragen bij drukte te verdelen over de posten, zodat patiënten binnen een acceptabele tijd te woord worden gestaan. Ook zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van algoritmes die zullen worden ingezet ter ondersteuning van de triage.

Desondanks blijven we ook afhankelijk van (ervaren) triagisten en voorzien we ook in de toekomst een personeelskrapte. Om die reden hebben we nu deze structurele maatregel moeten treffen.

Heeft het niets te maken met geld? Als je de triagisten meer betaalt dan vind je toch makkelijker personeel en kan de post open blijven?

Wij vallen binnen de cao Huisartsenzorg. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden vastgelegd die we als sector met elkaar hebben vastgesteld. Door hiervan af te wijken creëren we sectorbreed meer problemen dan we zullen oplossen. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden.

Hoe ver moet de patiënt uit de gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik nu rijden voor een consult op de spoedpost huisartsen*?

  • Bunnik – Zeist: 7 km, gem. reistijd 13 minuten
  • Odijk – Zeist: 7 km, gem. reistijd 13 minuten
  • Werkhoven – Zeist: 11 km, gem. reistijd 19 minuten
  • Cothen – Zeist: 18,5 km, gem. reistijd 23 minuten
  • Wijk bij Duurstede – Zeist: 21,5 km, gem. reistijd 25 minuten

*gemiddelde reisafstand en -tijd volgens ANWB routeplanner per auto

Wat is de richtlijn voor de maximale reisafstand/tijd naar een huisartsenpost?

De richtlijn is dat 80% van de inwoners uit het verzorgingsgebied binnen 30 minuten op de spoedpost aanwezig kan zijn (auto).

Gaat de huisarts nu ook minder visites rijden?

De Houtense post was in de nachten altijd al gesloten; huisartsen reden laagdrempelig visites. In de nieuwe situatie zullen alleen nog medisch noodzakelijke visites worden gereden; de overige patiënten – gemiddeld 2 per nacht – zullen voor een consult in Utrecht worden uitgenodigd.

Is er een tijdsgrens waarbinnen een huisarts bij een patiënt moet zijn – en wordt deze in de nieuwe situatie nog behaald?

Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie (urgentiecode U1) dan wordt vrijwel altijd een ambulance ingeschakeld, die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. Is de toestand minder ernstig, maar is er een mogelijkheid van verslechtering van de toestand van patiënt op korte termijn (U2) dan geldt de norm van maximaal 1 uur. Is dit niet het geval dan kan, indien nodig, een consult of visite plaatsvinden binnen enkele uren tot maximaal 24 uur (U3/U4). Deze richttijden zijn ook in de nieuwe situatie goed haalbaar.

Stel, een patiënt heeft geen vervoer naar de spoedpost. Kan de huisarts naar de patiënt toe komen?

In principe niet. Alleen wanneer de medische situatie daartoe aanleiding geeft, zal de dienstdoende huisarts u bezoeken. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een visite.

Wat moet ik dan doen als ik ’s nachts naar de spoedpost moet en ik heb geen eigen vervoer?

U dient zelf voor vervoer te zorgen, bijvoorbeeld met hulp van familie of buren, openbaar vervoer of een taxi. Alleen wanneer vervoer om medische redenen niet mogelijk is, komt de visite-arts aan huis. Uiteraard wordt daarbij altijd uw veiligheid als een belangrijk argument meegewogen.

Wat is spoedeisende hulp eigenlijk?

Spoed staat binnen de huisartsenzorg voor ‘een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts’. Spoed is daarmee niet een situatie waarbij u niet in staat bent uw eigen huisarts te bezoeken door persoonlijke omstandigheden zoals werk of school van een kind.

Voor meer informatie over de huisartsenpost / spoedpost huisartsen, klik hier.

Het telefoonnummer wijzigt. Wat gebeurt er als mensen het oude telefoonnummer bellen?

Het oude telefoonnummer blijft ook werken. Patiënten krijgen dan contact met een andere Primair huisartsenpost en zullen daar te woord worden gestaan. Wel vragen wij inwoners van Wijk bij Duurstede en Zeist om het nieuwe telefoonnummer, 088 130 96 10, te noteren en in de toekomst te gebruiken. Hiermee krijgen zij direct contact met de juiste post.

Wat is het verschil tussen de spoedpost huisartsen en de huisartsenpost?

Hier is geen verschil tussen. Net als meer organisaties in de huisartsenspoedzorg heeft Primair ervoor gekozen om de term ‘spoedpost huisartsen’ te gebruiken voor haar posten. Door het spoedelement te benadrukken is voor de patiënt duidelijk dat het geen reguliere huisartsenzorg betreft, maar alleen voor spoedzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts.

Terug naar overzicht