Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Veel gestelde vragen voor inwoners Houten m.b.t. sluiting huisartsenpost per 1 juli 2019

Wat is er aan de hand?

Met ingang van 1 juli 2019 zal de spoedpost huisartsen (huisartsenpost) Houten haar deuren sluiten. Voor een spoedconsult bij de huisarts in de avond, nacht, het weekend of tijdens feestdagen kunnen patiënten terecht op de spoedpost huisartsen Nieuwegein, gevestigd naast de Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis  aan de Koekoekslaan 1.

Waarom is deze maatregel genomen?

Zorginstellingen hebben landelijk te maken met een groot tekort aan geschoold personeel. Zo is er ook een groot tekort aan triagisten (de assistenten die op de spoedpost huisartsen telefonisch de urgentie van de zorgvraag en bijbehorende vervolgactie bepalen). Om de veiligheid en kwaliteit van zorg op de post te waarborgen is het belangrijk dat er altijd minimaal één ervaren triagist op de post werkzaam is. In geval van nood kan deze triagist de huisarts ondersteunen bij bijvoorbeeld een plotseling hartfalen of andere levensbedreigende situaties. Zeker op de spoedpost in Houten is dit van belang, aangezien hier geen spoedeisende hulp van een ziekenhuis direct paraat is om hulp te verlenen.

Met het huidige personeelstekort kan Primair de aanwezigheid van geschoold personeel op de post Houten niet langer garanderen. Dit betekent dat er geen assistentes aanwezig zijn om patiënten te ontvangen, toezicht te houden op de wachtkamer, hulp te bieden bij calamiteiten op de post en ondersteuning aan huisartsen te bieden bij consulten. Daarmee komt de veiligheid en kwaliteit van zorg op de post in het geding en kunnen hier geen consulten meer plaatsvinden.

Door de consulten vanuit Houten naar Nieuwegein te verplaatsen ontstaat ruimte in het rooster en kan de zorg voor patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben op deze andere locatie worden gewaarborgd.

Hoeveel patiënten maakten gemiddeld gebruik van de spoedpost huisartsen Houten?

Op de spoedpost huisartsen in Houten vonden gemiddeld 750 consulten per maand plaats (inwoners gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede). Hiervan moet 18% binnen één uur door een huisarts worden gezien (U2 urgentie). De gemiddelde reistijd van Houten naar Nieuwegein is 17 minuten. Dit valt ruim binnen de richtlijn van 30 minuten. 

Waren er geen alternatieve oplossingen waar inwoners geen last van zouden hebben?

We begrijpen dat het vervelend is voor patiënten uit Houten dat, wanneer zij buiten kantooruren met spoed een huisarts nodig hebben, voor een consult naar Nieuwegein moeten reizen. Het streven is altijd geweest om de huisartsenspoedzorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. We hebben daarom lang geprobeerd om de post open te houden, maar onder de huidige omstandigheden is dit niet langer haalbaar. Naast de personele bezetting speelt ook onze maatschappelijke opdracht om zinnige en zuinige zorg te leveren een rol. Het aantal inwoners in het werkgebied van de post Houten is relatief klein. Met drie huisartsenposten in de omgeving, die allen ruim binnen de reistijd van 30 minuten liggen, kunnen wij het openhouden van de post Houten niet langer verantwoorden.   

Het bezettingsprobleem zelf is niet iets van de laatste tijd, dit speelt al jaren. En wij zijn al jaren bezig met oplossingen. Zo hebben we inmiddels een pool van 40 medisch studenten opgeleid die ondersteunen bij de triage en zoeken we actief naar gediplomeerde zij-instromers. Daarnaast maken we gebruik van onze schaalgrootte door de binnenkomende telefonische zorgvragen bij drukte te verdelen over de posten, zodat patiënten binnen een acceptabele tijd te woord worden gestaan. Ook zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van algoritmes die zullen worden ingezet ter ondersteuning van de triage.

Desondanks blijven we ook afhankelijk van (ervaren) triagisten en voorzien we ook in de toekomst een personeelskrapte. Om die reden hebben we nu deze structurele maatregel moeten treffen.

Heeft het niets te maken met geld? Als je de triagisten meer betaalt dan vind je toch makkelijker personeel en kan de post open blijven?

Wij vallen binnen de cao Huisartsenzorg. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden vastgelegd die we als sector met elkaar hebben vastgesteld. Door hiervan af te wijken creëren we sectorbreed meer problemen dan we zullen oplossen. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden.

Zijn er ook voordelen voor de patiënt uit Houten e.o.?

Op de locatie in Houten was geen spoedeisende hulp (SEH). Dit betekent dat patiënten die naar de SEH worden doorverwezen voor diagnostiek of behandeling alsnog naar Nieuwegein moesten reizen. In Nieuwegein is de SEH direct naast de spoedpost huisartsen gevestigd en kan de patiënt na een doorverwijzing van de huisarts direct op de SEH terecht.

Hoe ver moet de patiënt uit de gemeente Houten nu rijden voor een consult op de spoedpost huisartsen Nieuwegein*?

  • Houten – Nieuwegein: gem. 12 km, 17 minuten reistijd
  • Schalkwijk – Nieuwegein: 12,5 km, 18 minuten reistijd
  • Tull en ’t Waal – Nieuwegein: 7 km, 13 minuten reistijd
  • ’t Goy – Nieuwegein: gem. 17 km, 22 minuten reistijd

*gemiddelde reisafstand en -tijd volgens ANWB routeplanner per auto

Wat is de richtlijn voor de maximale reisafstand/tijd naar een huisartsenpost?

De richtlijn is dat 90% van de inwoners uit het verzorgingsgebied binnen 30 minuten op de spoedpost aanwezig kan zijn (auto).

Gaat de huisarts nu ook minder visites rijden?

De Houtense post was in de nachten altijd al gesloten; huisartsen reden laagdrempelig visites. In de nieuwe situatie zullen alleen nog medisch noodzakelijke visites worden gereden; de overige patiënten – gemiddeld 2 per nacht – zullen, indien medisch noodzakelijk, voor een consult in Nieuwegein worden uitgenodigd.

Is er een tijdsgrens waarbinnen een huisarts bij een patiënt moet zijn – en wordt deze in de nieuwe situatie nog behaald?

Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie (urgentiecode U1) dan wordt vrijwel altijd een ambulance ingeschakeld, die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. Is de toestand minder ernstig,  maar is er een mogelijkheid van verslechtering van de toestand van patiënt op korte termijn (U2) dan geldt de norm van maximaal 1 uur. Is dit niet het geval dan kan, indien nodig, een consult of visite plaatsvinden binnen enkele uren tot maximaal 24 uur (U3/U4). Deze richttijden zijn ook in de nieuwe situatie goed haalbaar.

Stel, een patiënt heeft geen vervoer naar de spoedpost. Kan de huisarts naar de patiënt toe komen?

In principe niet. Alleen wanneer de medische situatie daartoe aanleiding geeft, zal de dienstdoende huisarts u bezoeken. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een visite.

Wat moet ik dan doen als ik ’s nachts naar de spoedpost moet en ik heb geen eigen vervoer?

U dient zelf voor vervoer te zorgen, bijvoorbeeld met hulp van familie of buren, openbaar vervoer of een taxi. Alleen wanneer vervoer om medische redenen niet mogelijk is, komt de visite-arts aan huis. Uiteraard wordt daarbij altijd uw veiligheid als een belangrijk argument meegewogen.

Wat is spoedeisende hulp eigenlijk?

Spoed staat binnen de huisartsenzorg voor ‘een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts’. Spoed is daarmee niet een situatie waarbij u niet in staat bent uw eigen huisarts te bezoeken door persoonlijke omstandigheden zoals werk of school van een kind.

Voor meer informatie over de huisartsenpost / spoedpost huisartsen, klik hier.

Wat is het verschil tussen de spoedpost huisartsen en de huisartsenpost?

Hier is geen verschil tussen. Net als meer organisaties in de huisartsenspoedzorg heeft Primair ervoor gekozen om de term ‘spoedpost huisartsen’ te gebruiken voor haar posten. Door het spoedelement te benadrukken is voor de patiënt duidelijk dat het geen reguliere huisartsenzorg betreft, maar alleen voor spoedzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts.

Terug naar overzicht