Spoedpost Nieuwegein

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Veel gestelde vragen voor inwoners Zeist e.o. m.b.t. verplaatsing nachtelijke consulten van Zeist naar Stad Utrecht

Wat is er aan de hand?

Met ingang van 1 mei 2019 zullen in de nacht (tussen 23.00 en 08.00 uur) geen consulten meer plaatsvinden op de spoedpost huisartsen Zeist. Voor een spoedconsult in de nacht kunnen patiënten terecht op de spoedpost huisartsen Stad Utrecht, gevestigd in het Spoedzorgcentrum van het Diakonessenhuis Utrecht.

Waarom is deze maatregel genomen?

Zorginstellingen hebben landelijk te maken met een groot tekort aan geschoold personeel. Zo is er ook een groot tekort aan triagisten (de assistenten die op de spoedpost huisartsen telefonisch de urgentie van de zorgvraag en bijbehorende vervolgactie bepalen). Om de veiligheid en kwaliteit van zorg op de post te waarborgen is het belangrijk dat er altijd minimaal één ervaren triagist op de post werkzaam is. In geval van nood kan deze triagist de huisarts ondersteunen bij bijvoorbeeld een plotseling hartfalen of andere levensbedreigende situatie. Zeker op de spoedpost in Zeist is dit van belang, aangezien hier geen spoedeisende hulp direct paraat is om hulp te verlenen.

Met het huidige personeelstekort kan Primair deze fysieke bezetting niet langer garanderen.  Dit betekent dat in de nachten (weekdagen en weekenden) geen assistentes aanwezig zijn om patiënten te ontvangen, toezicht te houden op de wachtkamer, hulp te bieden bij calamiteiten op de post en ondersteuning aan huisartsen te bieden bij consulten. Daarmee komt de veiligheid en kwaliteit van zorg op de post in het geding en kunnen hier geen consulten meer plaatsvinden.

Door de nachtelijke consulten vanuit Zeist naar Utrecht te verplaatsen ontstaat ruimte in het rooster en kan de zorg voor patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben op deze andere locatie worden gewaarborgd.

Hoeveel patiënten maakten gemiddeld in de nacht gebruik van de spoedpost huisartsen Zeist?

Op de spoedpost huisartsen vinden gemiddeld 3 spoedconsulten per nacht plaats. Deze zullen vanaf 1 mei in Utrecht plaatsvinden. Wat betreft visites zal er niets veranderen. Ook de telefonische bereikbaarheid verandert niet.

Waren er geen alternatieve oplossingen waar inwoners geen last van zouden hebben?

We begrijpen dat het vervelend is voor patiënten uit Zeist e.o. wanneer zij in de nacht onverhoopt voor een spoedconsult naar Utrecht moeten komen. Het betreft gemiddeld 3 patiënten per nacht en de reisafstand en -tijd vallen binnen de hiervoor gestelde richtlijnen (zie onder).

We hebben lang geprobeerd om ook voor dit relatief kleine aantal patiënten de post open te houden. Het bezettingsprobleem is niet iets van de laatste tijd, dit speelt al jaren. En wij zijn al jaren bezig met oplossingen. Zo hebben we inmiddels een pool van 40 medisch studenten opgeleid die ondersteunen bij de triage en zoeken we actief naar gediplomeerde zij-instromers. Daarnaast maken we gebruik van onze schaalgrootte door de binnenkomende telefonische zorgvragen bij drukte te verdelen over de posten, zodat patiënten binnen een acceptabele tijd te woord worden gestaan. Ook zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van algoritmes die zullen worden ingezet ter ondersteuning van de triage.

Desondanks blijven we ook afhankelijk van (ervaren) triagisten en voorzien we ook in de toekomst een personeelskrapte. Om die reden hebben we nu deze structurele maatregel moeten treffen.

Heeft het niets te maken met geld? Als je de triagisten meer betaalt dan vind je toch makkelijker personeel en kan de post open blijven?

Wij vallen binnen de cao Huisartsenzorg. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden vastgelegd die we als sector met elkaar hebben vastgesteld. Door hiervan af te wijken creëren we sectorbreed meer problemen dan we zullen oplossen. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden. Voor onze triagisten is het belangrijk dat wij als werkgever grenzen bewaken en hen niet overbelasten.

Zijn er ook voordelen voor de patiënt uit Zeist e.o.?

In het Diakonessenhuis in Zeist is geen spoedeisende hulp (SEH). Dit betekent dat patiënten die naar de SEH worden doorverwezen voor diagnostiek of behandeling alsnog naar Utrecht moeten reizen. In Utrecht is de SEH direct naast de spoedpost huisartsen gevestigd en kan de patiënt na een doorverwijzing van de huisarts direct op de SEH terecht.

Hoe ver moet de patiënt uit Zeist e.o. nu rijden voor een nachtelijk consult op de spoedpost huisartsen Stad Utrecht*?

 • Zeist – spoedpost Stad Utrecht: 10 km, 14 minuten
 • Austerlitz – spoedpost Stad Utrecht: 16 km, 18 minuten
 • Bilthoven – spoedpost Stad Utrecht: 13 km, 15 minuten
 • Bosch en Duin – spoedpost Stad Utrecht: 10 km, 12 minuten
 • De Bilt – spoedpost Stad Utrecht: 7 km, 11 minuten
 • Den Dolder – spoedpost Stad Utrecht: 15 km, 15 min
 • Doorn – spoedpost Stad Utrecht: 24 km, 22 minuten
 • Driebergen-Rijssenburg – spoedpost Stad Utrecht: 15 km, 16 minuten
 • Huis ter Heide – spoedpost Stad Utrecht: 12 km, 12 minuten
 • Langbroek – spoedpost Stad Utrecht: 19 km, 21 minuten
 • Maarsbergen – spoedpost Stad Utrecht: 24 km, 19 minuten
 • Maarn – spoedpost Stad Utrecht: 26 km, 19 minuten
 • Soesterberg – spoedpost Stad Utrecht: 16 km, 14 minuten

*gemiddelde reisafstand en -tijd volgens ANWB routeplanner per auto

Wat is de richtlijn voor de maximale reisafstand/tijd naar een huisartsenpost?

De richtlijn is dat 80% van de inwoners uit het verzorgingsgebied binnen 30 minuten op de spoedpost aanwezig kan zijn (auto).

Gaat de huisarts nu ook minder visites rijden?

Wat betreft het rijden van visites verandert er niets; indien medisch noodzakelijk zal de huisarts de patiënt thuis bezoeken.

Is er een tijdsgrens waarbinnen een huisarts bij een patiënt moet zijn – en wordt deze in de nieuwe situatie nog behaald?

Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie dan is de richtlijn dat binnen 15 minuten deskundige medische hulp aanwezig moet zijn. Dit kan de huisarts zijn, maar vaak is dit een ambulance. Is de toestand minder ernstig,  maar is er een mogelijkheid van verslechtering van de toestand van patiënt op korte termijn dan geldt de norm van maximaal 1 uur. Is dit niet het geval dan kan, indien nodig, een consult of visite plaatsvinden binnen enkele uren tot maximaal 24 uur. Deze richttijden zijn ook in de nieuwe situatie goed haalbaar.

Stel, een patiënt heeft geen vervoer naar de spoedpost. Kan de huisarts naar de patiënt toe komen?

In principe niet. Alleen wanneer de medische situatie daartoe aanleiding geeft, zal de dienstdoende huisarts u bezoeken. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een visite.

Wat moet ik dan doen als ik ’s nachts naar de spoedpost moet en ik heb geen eigen vervoer?

U dient zelf voor vervoer te zorgen, bijvoorbeeld met hulp van familie of buren, openbaar vervoer of een taxi. Alleen wanneer vervoer om medische redenen niet mogelijk is, komt de visite-arts aan huis. Uiteraard wordt daarbij altijd uw veiligheid als een belangrijk argument meegewogen.

Wat is spoedeisende hulp eigenlijk?

Spoed staat binnen de huisartsenzorg voor ‘een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts’. Spoed is daarmee niet een situatie waarbij u niet in staat bent uw eigen huisarts te bezoeken door persoonlijke omstandigheden zoals werk of school van een kind.

Voor meer informatie over de huisartsenpost / spoedpost huisartsen, klik hier.

Wat is het verschil tussen de spoedpost huisartsen en de huisartsenpost?

Hier is geen verschil tussen. Net als meer organisaties in de huisartsenspoedzorg heeft Primair ervoor gekozen om de term ‘spoedpost huisartsen’ te gebruiken voor haar posten. Door het spoedelement te benadrukken is voor de patiënt duidelijk dat het geen reguliere huisartsenzorg betreft, maar alleen voor spoedzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts.

Terug naar overzicht